BORIC ACID

Garanti Edilen İçerik w/w: 
BORIC ACID
Ambalaj: 
25

Borik Asit (H3BO3)

Satış Şekli: Granül ve Toz

Ambalaj: 25 kg

ÜRÜN TANIMI

Borik asit, (borasis asit ya da ortoborik asit olarak da
adlandırılır) borun zayıf bir asididir. Kimyasal formülü
H3BO3 (ya da B(OH)3) şeklinde yazılır ve beyaz toz
halinde suda çözünebilir formda bulunur. Borik asit kolemanit cevheri
ile sülfürik asidin veya boraks ile bir mineral asidin reaksiyona girmesi
ile elde edilir.
Kolemanitin (Ca2B6O11.5H2O) sülfürik asit (H2SO4) çözeltisinde
tepkimesi sonucu borik asit (H3BO3) ve jips (CaSO4.2H2O) oluşmaktadır.
Jips kristalleri çökertilir, borik asitin ise kristallendirme işlemi ile
üretimi sağlanır.

KULLANIM ALANLARI
Cam: Borik asit özel tip camların (fırın camları, laboratuvar cam
malzemeleri vb.) ve cam elyafı üretiminde kullanılmaktadır. Cam
üretiminde, devitrifikasyonu önler. Camın; ısıya, kimyasallara, mekanik
etkilere karşı dayanım özelliklerini arttırır. Borik asit tek-filaman
fiberglas (tekstil tipi cam elyafı) üretiminde kullanılmaktadır. TTCE’nin
üretildiği diğer bir malzeme olan kolemanite göre yüksek ve tutarlı B2O3
seviyesi, refrakter mineral içeriğinin olmaması (Mg, Si, Al, Fe, St, S ve As
gibi) ve düşük erime noktası borik asidi daha kullanışlı hale
getirmektedir. Yalıtım ve güçlendirme fiberglaslarında viskoziteyi
düşürerek fiberleşmeyi arttırır. Ayrıca kristallenme eğilimini düşürerek
fiberlerin fiziksel ve neme karşı dayanımını arttırmaktadır.
SERAMIK: Borik asit, seramiklerde bağlayıcı olarak kullanılmaktadır.
Borik asidin ilavesi sonucunda, ergime ve yapışma daha düşük
sıcaklıkta olmaktadır. Seramik ürünlerinin fiziksel darbeler karşısında
kırılma ve çizilme direncini arttırmakta, kimyasal direnci
güçlendirmektedir. Sır ve emaye kaplamalarında sodyumun
istenmediği formülasyonlarda kullanılır. Ayrıca seramik yaş karo
üretiminde sağlamlaştırıcı olarak kullanılır. Porselen çinilerinde
vitrifikasyon sıcaklığını arttırarak yoğunlaştırma özelliklerini
geliştirmektedir. Seramik ve porselen emaye frit üretiminde kullanılan
malzemelerden biridir.
DETERJAN: Borik asit mikrop öldürücü ve ağartıcı olarak
kullanılmaktadır. Sabun ve deterjanlara su yumuşatma ve mikrop
öldürücü özelliğinden dolayı eklenebilmektedir. Yıkama süresini ve
sıcaklığını düşürücü etki göstermektedir.
TARIM: Bor, bitkiler için gerekli besin elementlerinden birisidir. Bitkilerin
verim, çiçeklenme ve polen üretiminde ve tohum gelişiminde önemli bir
rol oynar. Borik asit düşük bor içeriğine sahip topraklarda tek başına ya
da standart gübreler ile beraber kullanılabilir. Tarımda bor gübresi
olarak kullanılan disodyum oktaborat tetrahidratın üretiminde ve tarım
ilacı yapımında kullanılmaktadır.
ALEV GECİKTİRİCİ: Borik asit yanmaya neden olan maddelerin tutuşma
derecesini azaltmak için kullanılan borat bazlı alev geciktiricilerin temel
formudur. Son yıllarda reçine bazlı ahşap kompozit levhalara alev
geciktirici özellik kazandırmasından, kereste ve katı ahşap ürünlerde
koruyucu madde olarak kullanılmasından dolayı önem kazanmaktadır.
Disodyum oktaborat tetrahidratla birlikte ahşap kompozit
malzemelerde, deniz, yat ve havacılık boyalarında alev geciktirici
malzeme olarak kullanılabilmektedir. Isı veya korozyona karşı direnç
oluşturmak için ateş tuğlalarına ve harçlara eklenmektedir.
NÜKLEER ENERJİ: Nükleer santrallerde nötron fisyon oluşum hızını
düşürmek için nötron tutumu amacıyla kullanılmaktadır. Doğal bor
%20 oranında 10B ve yaklaşık %80 oranında 11B içermektedir. 10B düşük
enerjili nötronların tutulumu için yüksek kesit alanına sahiptir. Reaktör
soğutucusuna daha fazla borik asit ekleyerek reaktörde dolaşımı
gerçekleştirildiğinde nötronların fisyona uğrama olasılığı azalmaktadır.
Dolayısı ile borik asit etkili bir şekilde reaktör içerisinde fisyon hızını
kontrol eder. Bu yöntem Basınçlı Su Reaktörlerinde (pressurized water
reactors) kullanılmaktadır. Borik asit ayrıca uranyum çubuklar içeren
zayıf yakıt havuzlarında nötron çoğalımını kontrol altında tutmak için
kullanılmaktadır.
AHŞAP KORUMA : Kuru ya da yaş ahşap yüzeylerde çürümeye karşı
koruyucu ajan olarak borik asit kullanılmaktadır. Ahşap yüzeylere jel ve
çözelti formunda da uygulanabilmektedir. Borat bileşenli koruma
ajanları yosun, mantar, balçık gibi etkenlere karşı denizcilikte başarılı
bir şekilde kullanılmaktadır.
TIP: Borik asit antiseptik olarak kullanılabilir. Borik asidin seyreltik
çözeltileri göz yıkama solüsyonu olarak kullanılmaktadır. Seyreltik borik
asit çözeltisi anti-bakteriyel ajan olarak kullanılmaktadır. Çözelti
formunda dış-kulak iltihabı tedavisinde de kullanılmaktadır.
ANTI-BAKTERIYAL ve temizlik amaçlı kullanım: Endüstride metal
kaplama işlemlerinde korozyon önleyici ve anti-bakteriyel madde
olarak kullanılır. Bor kaynaklı herbisit üretimi ve yapay gübre üretiminde
kullanılır. Temizlik ürünlerinde ağartıcı ve oksitleyici kullanılan sodyum
perborat yine borik asitten elde edilmektedir.
YAĞLAMA: Borik asidin kolloidal süspansiyonları petrolde ve bitkisel
yağlara eklendiğinde seramik ve metal yüzeyler için iyi bir
kayganlaştırıcı oluşturmakta ve sürtünme katsayısını önemli miktarda
düşürmektedir.
Farklı endüstriyel üretimler: Petrokimya endüstrisinde, Naylon 66
üretiminde hidrokarbonların oksidasyonunu katalizler ve hidroksil
grupların daha ileri oksidasyonu ile alkollere dönüşüm verimini arttırır.
Çelik, döküm, neodyum-demir-bor mıknatıslar ve amorf metallerin
üretiminde kullanılan ferro-bor’un üretiminde kullanılır. Metalürjik
uygulamalarda ergitme sıcaklığına olumlu etkide bulunarak, enerji
tüketimini azaltır, çeliğin dayanıklılığının arttırılmasını sağlar, cüruf
yapıcı olarak kullanıldığında akışkanlaştırıcı fonksiyonuna sahiptir.
Çelik, cam, çimento ve alüminyum sektöründe mukavemete destek ve
ekstra bağlanma sağlamaktadır. Kartonpiyer yapısına borik asitin
katılması, kartonpiyer panoların kuvvetini arttırır, ağırlığını azaltır,
panonun yüzeyinde kırışıklık oluşmasını önler. Sıvı formdaki çamaşır
deterjanlarında enzim stabilizörü olarak rol almaktadır. Borik asit,
kazein ve dekstrin bazlı nişasta içeren yapıştırıcıların üretiminde
peptitleştirici olarak kullanılmaktadır.